Menu


How to book with us ?Step 1 - เลือก และ จอง

เลือกโปรแกรมทัวร์ และทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม booking now

 

 


Step 2 - ตรวจสอบ และ กรอกข้อมูล

ตรวจสอบรายการจองให้เรียบร้อย หลังจากนั้นทำรายการกรอกข้อมูลผู้จองเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Submit

 

 


Step 3 - สรุปรายการจองทั้งหมด

หน้าสรุปรายละเอียดผู้จอง ตรวจสอบความถูกต้องของการจองให้เรียบร้อย อ่านเงื่อนไขการจอง หลังจากนั้น คลิกที่ปุ่ม I Agree เพื่อเรียก ปุ่ม ช่องทางการขำระเงินต่อไป

 

 


Step 3.1 - สรุปรายการจอง เลือกช่องทางการชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก ที่ปุ่มชำระด้านล่าง

 

 


Step 4 - เสร็จสิ้นกระบวนการ

สรุปรายการจองทั้งหมด ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่าน Bank Transfer ระบบทำการจัดส่งรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน ไปยังทางอีเมลของลูกค้าทำรายการ

 

 


โอน และ ยืนยัน

ในกรณีที่ลูกค้าสะดวกชำระผ่าน Bank Tansfer ระบบจะมีหน้ายืนยันการชำระเงินให้ลูกค้ายืนยันการชำระเงินเพื่อแจ้งให้ทีมงานรับทราบในการชำระเงินของลูกค้า หลังจากยืนยันแล้วทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 1 ชั่วโมง ( หมายเหตุ - หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน จนกว่าจะมีการแจ้งยืนยันจากทีมงาน )

 

 


Thank you